top of page

תקנון- תנאי שימוש באתר

 גולש יקר,
השימוש בפורטל ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש כמפורטים להלן:
 

 בטרם השימוש בפורטל, עליך לקרוא תנאים אלה בעיון. השימוש בפורטל זה לרבות שימוש בשירותי האתר           כולל שליחת הודעה/ יצירת קשר/ רישום לפעילות באתר תפס"ן מעיד כי הנך מסכים ומקבל את תנאי השימוש הפורטל. 


האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד. 

הפורטל מנוהל ע"י עמותת תפס"ן או ע"י נציג מטעמו.

 

אחריות לגבי התכנים
מפעילי אתר תפס"ן, או כל אדם מטעמם (להלן: "מפעילי הפורטל") לא יישאו בכל אחריות ביחס לתכני הפורטל בכל הנוגע למהימנותם, דיוקם, אמינותם, והשפעתם על מחשבים של הגולשים בפורטל. כן לא ישאו מפעילי הפורטל בכל אחריות לנזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש ובתוצאות ישירות או עקיפות שייגרמו לגולשים השימוש בפורטל ו/או בתכנים ו/או מידע שבו הינו באחריותו הבלעדית של הגולש ו/או המשתמש (להלן: "המשתמש") ולמפעילי הפורטל לא תהיה כל אחריות מכל סוג שהוא כלפי משתמש כזה או אחר בגין כך המשתמש מחויב לאמת ולבדוק כל נתון, מידע, תוכן או חישוב שנתקבל בעת השימוש בפורטל.

המידע באתר אינו מהווה ייעוץ או תחליף לו. ייתכן ובמידע חלו השמטות ו/או טעויות. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר ממפעילי הפורטל כל אחריות. המידע הינו חסוי ומיועד לנמען בלבד. אין לעשות במידע שימוש כלשהו ו/או להעבירו לצדדים שלישיים.

מובהר בזאת, כי מפעילי הפורטל משתדלים לעדכן את האתר בדבר שינויים בתוכניות לימודים ו/או מועדי כנסים ו/או כל פעילות מתוכננת הקשורה לתפס"ן. עם זאת, ייתכנו אי דיוקים בפרסומים בעקבות טעות אנוש או תקלה טכנית ועל כן על המבקר באתר לוודא ולאשר כי הפרסומים המופיעים באתר הינם בתוקף. מובהר בזאת, כי מפעילי האתר לא יהיו אחראים לנזק מכל סוג אשר לטענת המשתמש שינבע כתוצאה מאי דיוקים ו/או פערים הקיימים במידע המופיע באתר וכי משתמש אשר יסתמך על המידע המופיע באתר עושה זאת על אחריותו.

המשתמש מצהיר כי הינו מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד מפעילי הפורטל ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם בכל הנוגע לשימוש ע"י אותו משתמש בתוכן ו/או במידע הקיים ו/או שיהיה בפורטל בעתיד.

ידוע למשתמש כי התכנים ו/או המידע שבפורטל הינם כלליים וחלקיים בלבד ויתכן כי נפלו בהם טעויות ו/או שגיאות כאלה או אחרות. כן ידוע למשתמש כי המידע ו/או התכנים עלולים ויכולים להשתנות מעת לעת עפ"י הצורך.
 

נזקים ישירים ועקיפים

בעלי הפורטל ו/או מפעיליו ו/או כותבי התכנים המתפרסמים בפורטל, אינם אחראים בשום מקרה לכל נזק ו/או בעיות אשר יגרמו עקב השימוש בפורטל ו/או בכל חלק ממנו ו/או בכל מידע ו/או תוכן המפורסם בהם. 

 

פניה לתפס"ן

מובהר בזאת כי בעלי מפעילי הפורטל אינם מחוייבים, בשום מקרה לענות ו/או להתייחס לשאלות ו/או לפניות שנשלחו לפורטל. לעיתים לא ניתן לענות על שאלות המשתמשים ללא פירוט, לעיתים כתובת המייל או מספר הטלפון של המשתמש אינם נכונים וכו'. עם זאת צוות תפס"ן יעשה כל שביכולתו על מנת להשיב תגובות ראויות ומהירות לפונים באתר.

המשתמש מצהיר כי קרא את תנאי השימוש ומסכים להם. ידוע למשתמש שהתקשרות של נציג האתר עימו תלויה ביכולות המערכת לספק שירות זה, ומכאן שאספקת השירות אינה מובטחת.

זכויות יוצרים קניין רוחני

למפעילי הפורטל הזכות הבלעדית לערוך שינויים לרבות הוספת או הסרת תכנים, מידע, תמונות מהפורטל לפי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט

כל זכויות היוצרים ו/או הקניין הרוחני בפורטל, בעיצוב הפורטל, בתכנים המתפרסמים בו ובכל תוכנה, קוד מחשב, יישום, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בהם – הנם של מפעילי הפורטל או של כותבי התכנים בלבד, לפי העניין.

מובהר בזאת כי אין לשנות, לשכתב, לתקן, למחוק, להוסיף, להעתיק, לצלם, לשכפל, לפרסם, להציג בפומבי, להפיץ, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש אחר, מסחרי או לא מסחרי אחר, בכל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתם המפורשת של בעלי הזכויות בתכנים ו/או בקבצים ו/או ביישומים ו/או בטקסטים, לפי העניין בכתב ומראש.

אין לשנות, לשכתב, לתקן, למחוק, להוסיף, להעתיק, לצלם, לשכפל, לפרסם, להציג בפומבי, להפיץ, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש אחר, מסחרי או לא מסחרי אחר בתכנים המתפרסמים על ידי כותבי התכנים ו/או בעלי זכויות היוצרים בתכנים, לרבות מאמרים, עצות שימושיות, מדריכים מקצועיים, בלא קבלת הסכמתם המפורשת מראש ובכתב של בעלי הזכויות בתכנים אלה.

 

שיפוי

המשתמש מתחייב בזה לשפות את בעלי הפורטל ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם למי מהם בעקבות השימוש באפשרות זו ,לרבות בגין שימוש שלא בתום לב ושלא לצרכים שלשמה נועדה לרבות פעולות שנעשו בזדון. 

 

מדיניות פרטיות של אתר תפס"ן

השימוש בפורטל מהווה הסכמה לכל האמור במדיניות הפרטיות של הפורטל. שימוש בפורטל ו/או יצירת קשר דרך הפורטל בין אם ברישום או בהשארת הודעה מהווים את הסכמתך לכל שימוש אשר יעשה במידע שייאסף אודותיך כמפורט בתנאי מדיניות הפרטיות להלן.​

 

המשתמש מסכים ומאשר כי המידע שמסר או שימסור למפעילי הפורטל לצורך הפנייה ליצירת קשר עימו, נמסר מרצונו ובהסכמתו. ידוע לו כי המידע יוחזק במאגר/י מידע אצל מפעילי הפורטל ו/או אצל גופים מטעמם. מפעילי הפורטל יהיו רשאים להשתמש במידע שנמסר, יימסר ו/או ייאסף, לצורך הקשר עם המשתמש, לצורך שיפור השירותים ו/או לצורך כל פעילות שיווקית אחרת שתבוצע על-ידי מפעילי הפורטל בעצמם או בשיתוף פעולה עם אחרים, לרבות במסגרת דיוור ישיר. כמו כן, יהיו רשאים מפעילי הפורטל לעשות במידע גם עיבוד סטטיסטי ו/או טיוב ו/או פילוח ו/או ניתוח. מפעילי הפורטל יהיו רשאים להעביר את המידע לצדדים שלישיים אחרים, ובכללם לחברות המהוות סוכן בלעדי של חלק מממוסדות ההשכלה הגבוהה, אשר יהיו רשאים להשתמש אף הם במידע שהועבר אליהן, אולם רק לאותן מטרות שלהן החברה רשאית להשתמש.

 

המשתמש מסכים לקבל הודעות מהחברה באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת (כולל דואר אלקטרוני, פקסימיליה, הודעות SMS, מערכת חיוג אוטומטי וכד'), אף אם הודעות אלה כוללות דברי פרסומת, ובלבד שהן מתייחסות לשירותים של מפעילי הפורטל או לשירותים מטעם הפורטל.
 

במסגרת פניה או רישום לתכנית לימוד\ ימי עיון המשתמש יידרש למסור מידע אישי אודותיו לרבות פרטים מזהים, פרטי התקשרות וכו’. המשתמש אינו חייב על פי חוק למסור את המידע אולם ללא מסירת המידע לא יוכל לקבל שירותים אלו.

 

מפעילי האתר יהיו רשאים לעשות כל שימוש במידע, הנדרש לצורך מתן השירותים המבוקשים על ידי המשתמש. מפעילי האתר יהיו רשאים להתיר את הגישה למידע במאגרי המידע ו/או להעביר את המידע לצד שלישי כלשהו בהתאם לסוג השירותים ו/או לצורך תפעול, פיתוח ושיפור האתר והשירותים באתר. כמו כן יהיו רשאים מפעילי האתר לעשות שימוש במידע על מנת לפנות למשתמש בכל אחד מאמצעי ו/או פרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידי המשתמש באתר לרבות בדרך של דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר על מנת להציע למשתמש  כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע נוסף אשר יסברו מפעילי האתר כי יוכל להתאים ו/או לעניין את המשתמש בהתאם לפילוח המידע המצוי אצלם אודות המשתמש ו/או כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע אחר בהתאם לשיקול דעתם. מפעילי האתר יהיו רשאים לפנות למשתמש בעצמם ו/או באמצעות מי מטעמם וכן להעביר את המידע לצדדים שלישיים כלשהם על מנת שיוכלו לפנות למשתמש ולהציע לו שירותים ו/או מוצרים נוספים כאמור. 
 

מפעילי האתר יאפשרו למשתמש לפנות ולבקש שלא לקבל הצעות לשירותים ו/או מוצרים נוספים מעבר לשירותים אליהם נרשם באתר באמצעות פניה בכתב לכתובת info@tafsan.co.il
 

בנוסף לאמור לעיל, יהיו מפעילי האתר רשאים למסור מידע אישי אודות המשתמש לצדדים שלישיים, בכל אחד מהמקרים בהם (1) יהיו מפעילי האתר  מחויבים לעשות כן על פי צו שיפוטי; (2) יעמדו  מפעילי האתר  בפני איום שינקטו כנגדם צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שנעשו על ידי המשתמש באתר; (3) הפר המשתמש את תנאי השימוש באתר; (4) תתקבל אצל מפעילי האתר  טענה או תלונה לפיה הפר המשתמש כל דין, לרבות, ומבלי לגרוע מן האמור, ביצוע עוולה או עבירה בניגוד לדיני לשון הרע, דיני הגנת הפרטיות, דיני הקניין הרוחני, דיני העונשין או דיני עוולות מסחריות. במקרה זה יהיו מפעילי האתר רשאים למסור את המידע אודות המשתמש לצד הטוען כי נפגע מן המשתמש או בהתאם להוראות הצו השיפוטי. 
 

מפעילי האתר יהיו רשאים לשנות את הוראות מדיניות הפרטיות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי לרבות הוראות שעניינן שימוש במידע שנמסר. 
 

ספאם

המשתמש מתחייב שלא להעלות, לאחסן או להפיץ באמצעות הפורטל תכנים הנמנים עם אחד או יותר מהבאים:

 

תכנים בלתי חוקיים או שנועדו לביצוע פעולות לא חוקיות.

תכנים בעלי אופי של השמצה, הטרדה, הסתה אישית, פגיעה וכו’.

תכנים הכוללים וירוסים ותוכנות העלולות לפגוע בפורטל או במשתמשים אחרים.

תכנים הפוגעים בפעילות הפורטל או במשתמשי הפורטל.

תכנים המפירים או הפוגעים בזכויות יוצרים.

הפצת דואר זבל (SPAM) שלנמענו אין צורך בו.

המשתמש מתחייב לספק פרטים נכונים בלבד להרשמה לפורטל. 
 

המשתמש מצהיר בזה כי ידוע לו שבעלי הפורטל ו/או מפעיליו אינם אחראים על ציוד או תוכנות, ולא על כלל השגיאות שיש. בעלי הפורטל ו/או מפעיליו אינם אחראים על בקשות ו/או שאלות ו/או פניות שאבדו, הגיעו באיחור או שנשלחו לכתובת לא נכונה, פניות שניזוקו או לא ברורות מכשל טכני או כשל תוכני. בעלי הפורטל ו/או מפעיליו אינם ולא יהיו בשום מקרה אחראים על כל נזק, ישיר ו/או עקיף בכל המקרים הכוללים רשלנות ממדרגה ראשונה והפרת החוק במתכוון. 

 

מדיניות הביטולים

באתר תפס"ן ניתן לבצע תשלום ורישום לכנסים\ ימי עיון\ תכניות לימודים ועוד.

הודעה על ביטול רישום לפעילות שהמשתמש שילם בעבורה, תתבצע ברישום בכתב בלבד (באמצעות שליחת מייל\ פקס\ דואר) לצוות הניהולי בתפס"ן. על המשתמש המבקש לבטל לוודא קבלת הודעתו. למען הסר ספק, הודעה טלפונית אינה נחשבת להודעה על ביטול רישום. רק הודעה בכתב, שהוצא אישור לגבי קבלתה תחשב לעניין זה. 

 

ביטול רישום לתכניות הלימוד 

עד חודשיים ממועד הפתיחה                                                            ללא חיוב

פחות מחודשיים ולפני תחילת הלימודים בתכנית                              חיוב ע"ס 30%
ממועד תחילת הלימודים ועד סיום השיעור השלישי בתכנית            חיוב ע"ס 60% 

לאחר שלושת השיעורים הראשונים בתכנית                                   100% משכר הלימוד לתכנית

 

​ביטול רישום לכנסים\ ימי עיון ו\או פעילויות אחרות מטעם תפס"ן

ביטול עד חודש ממועד הפעילות                                 ללא חיוב

ביטול עד שבועיים ממועד הפעילות                             חיוב של 50% מעלות הפעילות

ביטול משבועיים ממועד הפעילות והלאה-                    חיוב של 100% מעלות הפעילות

 

על השימוש בפורטל יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהפורטלים ו/או מהסכם זה הנו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב והמרכז בישראל. 
 

האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, אך מופנה לנשים וגברים כאחד.

bottom of page