top of page
התחנה הקלינית
תחנה פסיכואנליטית לנוער
התחנה הפסיכואנליטית
 התחנה הקלינית  

התחנה נועדה לתת מענה בטיפול, ייעוץ והדרכה לתופעה של נשירה של בני נוער, תלמידים בגילים 14-18, במישור הפיזי, החברתי או האינטלקטואלי. 

התחנה פתוחה לפניות פרטיות של הורים ובני נוער, או לפניות יזומות על ידי בתי הספר במקרים של משבר בעל מאפיינים של נשירה וניתוק.


צוות התחנה פועל במגמה של היענות מידית ככול הניתן לשם אבחון, ייעוץ וטיפול פרלימינארי. האבחון והטיפול הפרלימינארי כוללים במקרה הצורך מפגשים עם הורים, מורים, ועוד.

 

האחראים בתחנה עומדים בקשר עם מוסדות חינוך במגמה ליצור שתופי פעולה, הכוונה, ייעוץ  והדרכה של אנשי מקצוע שעובדים עם בני נוער. מן האמור לעיל נובע שיחד עם כך שהתחנה הינה כתובת להפניות של מקרים (בני נוער או הוריהם), היא גם שמה לה למטרה לפעול בשותפות עם בתי ספר, בהכשרה ובהכוונה של מורים, בהנחה שהמקרים אשר מתגבשים בסופו של דבר כמקרי "נשירה גלויה" מתחילים את מסלולם ב"נשירה סמויה" אשר ניתנת לזיהוי מוקדם יותר על ידי העוסקים בבית הספר במלאכת ההוראה וההורים.

התחנה פועלת במבנה של מנהל התחנה, צוות קליני, לצוות ישנו האחראי ורכזת פניות. בצוות ישנם אלה המופקדים על עריכת אינטייק ומטפלים שונים שיפגשו עם הפונים על פי מה שמוחלט בדיונים.

מנהל התחנה: גבריאל דהאן 

אחראי צוות קליני: גבריאל דהאן

רכזת פניות: אורטל דהן

bottom of page