top of page
Tafsan-Logo-BW.png
כללי

      כללי

  1. בעת שימוש באתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לקבלת רישיון. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך - זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, העמודים שבהם צפית, ההצעות והפעולות שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד.

  2. בכדי להשתמש בחלק מהפעולות הניתנות לביצוע באמצעות הרישיון בנוחות וביעילות, ייתכן ותידרש לספק לחברה מספר פרטים אודותיך. פרטים אלו כוללים, בין היתר, את שמך המלא, כתובת הדואר האלקטרוני שברשותך, מספר תעודת זהות ("המידע האישי"). כן, תידרש לספק לחברה מידע לעניין בית העסק, לרבות שם העסק, סוגו, כתובתו וכדומה. נבהיר, כי אינך מחויב על פי דין למסור את המידע האישי כאמור, וכי מסירת המידע האישי נעשית מרצונך החופשי.

  3. מדיניות הפרטיות חלה גם על המידע האישי המזהה שנמסר על ידיך, כחלק מתהליך הרישום לקבלת רישיון, המידע האישי המועבר על ידיך בזמן השימוש ברישיון הן אודותיך והן אודות צדדים שלישיים, וכן על מידע שנאסף אודותיך בזמן שאתה גולש באתר או מבצע פעולות באמצעות הרישיון.

מדניות ביטול

מדיניות ביטול


דמי ביטול הם סכום מתוך סכום העסקה הכולל, שהעוסק רשאי שלא להשיב לצרכן אם הצרכן ביטל את העסקה (לא כולל ביטול עסקה ברוכלות)

דמי הביטול יהיו בגובה 5% ממחיר העסקה, או בסך 100 ש״ח - לפי הנמוך מביניהם. לא ניתן לנכות דמי ביטול אם סיבת הביטול היא פגם במוצר, או במקרה של עסקת מכר מרחוק - אי התאמה לפרטים שנמסרו לצרכן. למידע נוסף, ראו סעיף 5 לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה)

פרטיות

פרטיות

יש להדגיש כי החברה רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיותך, ועושה מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר לה. החברה נוקטת באמצעים כדי לשמור על אבטחת המידע ועל פרטיותך. מדיניות הפרטיות של החברה יכול שתשתנה מעת לעת. בכל מקרה בו החברה תשנה באופן מהותי מדיניות זו, שינוי הנוגע לאופן בו החברה משתמשת במידע ובפרטים שנמסרו על ידך, החברה תודיע על כך על ידי הצבת הודעה מתאימה באתר, או על ידי שליחת הודעת דואר אלקטרוני.

bottom of page