top of page
סמינר מקום.png

סמינר מקום

 

ממשי וגוף ממשי  גבריאל דהאן

סמינר מקום בשנה זו יישען על קריאה בפרק IX בסמינר של לאקאן Le sinthome ובשיעורים של ז׳.א. מילר מהקורס  Le tout dernier Lacan 6,13/12 , 2006.

״...שהיה צורך לדבר על גופים, שיש גוף של הדמיוני, גוף של הסימבולי, זהו הללנג, וגוף של הממשי, אודותיו אין אנו יודעים כיצד הוא יוצא״.

Jacques Lacan, Le séminaire, livre XXIV, L’insu que sait de l’une- bévue s'aile à mourre, 16/11/1976.

״כל מה שנאמר על הדחף מובנו הינו רק זה: שחייבים לפנות לאיזשהו ממשי, אפילו אם זה ממשי משוער שמניחים אותו בלבד, על מנת שאפשר יהיה לקבל איזושהי תחושה מקדימה על אודות הלאמודע. ובמובן שגוף משמעו קונסיסטנטיות, הלאמודע בפרקטיקה נותן גוף לדחף. רק הלאמודע הוא שיכול להעניק גוף לדחף״.

Jacques Lacan, Le séminaire, livre XXII, RSI, 15/4/1975

השאלה על הלאמודע והממשי יחד עם שאלת הגוף והיחס מעלים את הסוגיות סביב שאלת הקבוע הקונסיסטנטיות עליו נשענת האפשרות של הפרקסיס הפסיכואנליטי.
פרק IX  בסמינר Le sinthome  נושא את השם De l’Inconscient au Réel,  ז׳.א. מילר הוא שהעניק לפרק זה את שמו והוא מקדיש את השיעורים בקורס שלו לקריאת פרק זה. נלך בעקבותיו ונקרא את קריאתו בפרק זה של לאקאן לה הוא העניק את הכותרת:

« De l’inconscient au réel : une interprétation » 

בהישען על פרק זה של הסמינר של לאקאן כמו גם על זה שקדם לו נמשיך לעסוק השנה בזיקה המורכבת של הפסיכואנליזה לשאלת הגוף, הלאמודע, והממשי בהוראה של לאקאן במיוחד לאור המסקנה שלו ביחס לגוף הממשי אשר מופיעה בסמינר שבא אחריו. השאלה הינה כיצד ההנחה בדבר הגוף הממשי מהווה שינוי בנקודת המוצא של ראשית ההוראה של לאקאן ביחס לגוף כמה שהינו מן הדמיוני, כמה שעליו נשענת הקונסיסטנטיות המנטלית של ההוויהמדברת אשר ״מעריצה את גופה משום שהיא מאמינה שיש לה אותו כשלאמתו של דבר אין לה אותו״ . 
אלא שגוף זה הינו גם מה שמעניק קונסיסטנטיות לפסיכואנליזה עצמה בהיותו מה שבו נתקלה הפסיכואנליזה ברגע התגלית שלה. 
סמינר מקום ינוע גם השנה על גבי המסלול של היתקלות זו אותה מכנה לאקאן ״הזדווגות״ של השפה והגוף. בראשית הייתה ההיסטרית אשר עם הגוף כאתר הקונברסיה של המסמן הובילה לתגלית של הלאמודע של פרויד. ה- Das Unheimlich  של פרויד שנשען על רגע ההשתקפות במראה משמש את לאקאן כדי לסמן חתך יסודי של ההוויהמדברת וגופה כאחרוּת רדיקאלית של גוף שההוויה ״נתבעת״ לכונן עמו יחס גם כאשר היא ללא גוף. הכליניכא של המתבגר של ימינו חושפת את הטלטלה הזאת ביחס אל הגוף ביתר שאת עם הרדיקליזציה של האין-יחס מיני של לאקאן כמה שמנסח בצורה חדה ממשי שהינו מחוץ לכל יחס גם בהתייחס לגוף. כפי שפרויד דיבר על עבודת החלום ועל עבודת האבל או על ה-Wirklichkeit  כך גם נוכל לדבר גם על עבודת הגוף.

הסמינר מיועד לכל המתעניינים מכל תחומי הדעת בפסיכואנליזה ובהוראתו של ז׳. לאקאן ותלמידיו. 
הסמינר יתקיים במסגרת של 10 מפגשים, בימי שישי בשעות 11:00-09:30 בתאריכים הבאים:

 

שנת 2021: 5/11, 19/11, 3/12, 17/12, 31/12, 
שנת 2022: 14/1, 28/1, 11/2, 25/2, 11/3.

המבקשים להירשם יפנו לאחראית על ההרשמה לתכניות, אפרת קפלן, טל. 051-2478859 לקביעת פגישת היכרות מקדימה כתנאי להשתתפות; 

 

רכז תכנית הלימודים לאחר הקבלה: תום מרגלית 054-5345597

bottom of page